Ginga no Sizuku
Logomark
logo design
Production / TOPPAN, TRUNK inc.
Ginga no Sizuku Logomark Ginga no Sizuku Logomark Ginga no Sizuku Logomark